Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010774448


Publication Date: 20/06/2022

Number: 107 / 2022

Reference: 23590/2022

Deadline for submission: 25/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια catering ζεστών και κρύων εδεσμάτων στο πλαίσιο της Τελετής αποφοίτησης του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, που θα λάβει χώρα στις 04/07/2022 (απόφαση 25/05/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001919» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-107-22PROC010774448