ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ12)


Publication Date: 25/05/2022

Number: 53 / 2022

Reference: 1807/20206-22

Deadline for submission: 15/06/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, με έναν (1) συνεργάτη, Υπεύθυνο σε θέματα επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401 (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ12)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/05/2022 απόφαση της 120ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΚ2469Β4Μ-Σ2Ι), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δεκαεπτά (17) μηνών, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
«Συνεισφορά σε θέματα επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1 “Επιμόρφωση και επιχειρηματική εκπαίδευση”, 2 “Καθοδήγηση και επιχειρηματική επιτάχυνση”, και 4 “Διαχείριση και Βιωσιμότητα του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων”» και συμμετοχή στα Παραδοτέα / Π2.1Α: Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) σε επιχειρηματικές ομάδες, Π2.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) σε επιχειρηματικές ομάδες, Π2.2Α: Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικούς μέντορες και εμπειρογνώμονες (mentoring), Π2.2Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικούς μέντορες και εμπειρογνώμονες, Π1.1Α: Ενδιάμεση  αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας, Π1.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας Π1.2Α: Ενδιάμεση αναφορά υλοποίησης Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ  Π1.2Β: Τελική αναφορά υλοποίησης Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ Π4.1: Ενδιάμεση αναφορά αποτελεσμάτων έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων, Π4.2: Τελική αναφορά αποτελεσμάτων έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων  Π4.3: Επιχειρηματικό σχέδιο και πλάνο βιωσιμότητας»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-53-ΨΖΚΚ469Β4Μ-ΛΘ2Results Announcement

RESULTS: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ12)