Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010608587


Publication Date: 24/05/2022

Number: 097 / 2022

Reference: 19876/2022

Deadline for submission: 30/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την οριστική τακτοποίηση των χρεωστικών/πιστωτικών υπολοίπων (ακίνητων) και την εξέλιξή τους έως 31/12/2020.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-097-22PROC010608587