Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010626830


Publication Date: 26/05/2022

Number: 100 / 2022

Reference: 19916/2022

Deadline for submission: 31/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης του Προγράμματος στις 02/06/2022, στην οποία θα παρευρεθούν 60 άτομα (διδάσκοντες και φοιτητές του προγράμματος) (απόφαση 28/03/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002520» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-100-22PROC010626830