Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010626496


Publication Date: 26/05/2022

Number: 099 / 2022

Reference: 20041/2022

Deadline for submission: 31/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και διαφήμιση στην eduguide.gr και remarketing μέσω google ads στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων υποψηφίων φοιτητών. (απόφαση 03/02/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002721» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" [ΜΤ-0027-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-099-22PROC010626496