Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010520141


Publication Date: 10/05/2022

Number: 092 / 2022

Reference: 17516/2022

Deadline for submission: 16/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή, διαφήμιση και προώθηση του ΠΜΣ στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών για την καινούρια ακαδημαϊκή χρονιά (απόφαση 14/04/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11344201» και τίτλο «ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» - [ΕΡ-3442-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-092-22PROC010520141