Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010499782


Publication Date: 06/05/2022

Number: 087 / 2022

Reference: 16635/2022

Deadline for submission: 11/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Πλήρους Φοίτησης, που θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα 26/05-01/06/2022 στην Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία για 13 άτομα (Απόφαση 01/12/2021)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11342601» και τίτλο «ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΠΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - [ΕΡ-3426-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-087-22PROC010499782