Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010518605


Publication Date: 10/05/2022

Number: 089 / 2022

Reference: 17536/2022

Deadline for submission: 16/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του ΠΜΣ με εναλλασσόμενα banner και προώθηση του προγράμματος μέσω social media.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31005021» και τίτλο «"ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0050-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-089-22PROC010518605