ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 15/04/2022

Number: 35 / 2022

Reference: 1807/15053-22

Deadline for submission: 04/05/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στέλεχος διαχείρισης Προμηθειών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 13/04/2022 απόφαση της 118ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΛΔ469Β4Μ-71Χ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:

• Συλλογή αιτημάτων για προμήθειες και διαγωνισμούς.
• Προετοιμασία φακέλου για τη διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας προμήθειας και διαγωνισμού, καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό εργαλείων εσωτερικού ελέγχου της υπηρεσίας ως προς τη διαδικασία διαχείρισης και διεκπεραίωσης των προμηθειών και διαγωνισμών.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, σύνταξη και υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.
• Τήρηση του αρχείου των δημοσίων συμβάσεων του ΟΠΑ.
• Μέριμνα για την έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις.
• Μέριμνα για τη διαχείριση και διεκπεραίωση της διαδικασίας συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ΟΠΑ.
• Διαχείριση και καταχώρηση των σχετικών εγγράφων προμηθειών και διαγωνισμών στα  πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-35-9ΘΞΞ469Β4Μ-Ρ7Ι

Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ