Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010482307


Publication Date: 04/05/2022

Number: 084 / 2022

Reference: 16290/2022

Deadline for submission: 10/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή, διαφήμιση και προώθηση του ΠΜΣ στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών για την καινούρια ακαδημαϊκή χρονιά. (απόφαση 06/04/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31005121» και τίτλο «Π.Μ.Σ."ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ-Msc in Business Economics with Analytics" ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0051-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-084-22PROC010482307