Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010436618


Publication Date: 20/04/2022

Number: 082 / 2022

Reference: 15786/2022

Deadline for submission: 28/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Πραγματοποίηση διαφημιστικής προβολής του Μεταπτυχιακού μέσω google search network, google display network, facebook και Taboola (απόφαση 23/11/2021)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003521» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0035-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-082-22PROC010436618