Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010432889


Publication Date: 20/04/2022

Number: 081 / 2022

Reference: 15675/2022

Deadline for submission: 29/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ΗΥ και δίσκου SSD κου Σκαρμέα» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-081-22PROC010432889