ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-΄ΘΑΛΕΙΑ΄»


Publication Date: 11/04/2022

Number: 30 / 2022

Reference: 1807/13670-22

Deadline for submission: 04/05/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς-΄ΘΑΛΕΙΑ΄», κωδ. Έργου: Τ2ΕΔΚ-01018 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11341401, μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131351, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπάλτα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, δύο (2) φυσικά πρόσωπα, (Α) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη κάτοχο πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ΜΔΕ και Διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία και (Β) ένα (1) συνεργάτη σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου, σύμφωνα με την από 06/04/2022 απόφαση της 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΟΑ469Β4Μ-ΔΨΤ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι:

  • Θέση Α: ένας (1) έμπειρος συνεργάτης κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ΜΔΕ και Διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία
Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 2, με τίτλο: «Ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου και στα παραδοτέα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Draft θεωρητικό μοντέλο και Πλήρες θεωρητικό μοντέλο».

  • Θέση Β: ένας (1) συνεργάτης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 2, με τίτλο: «Ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου και στα παραδοτέα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Draft θεωρητικό μοντέλο και Πλήρες θεωρητικό μοντέλο.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-30-Ψ0ΩΡ469Β4Μ-4ΒΥ

Results Announcement

RESULTS: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-΄ΘΑΛΕΙΑ΄»