ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 08/04/2022

Number: 31 / 2022

Reference: 1807/13582-22

Deadline for submission: 02/05/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/10.02.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164443 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11348001, που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και Ιδρυματικά Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, κατ’ εφαρμογή της από 06/04/2022 απόφασης της 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΑ9469Β4Μ-ΥΜ1), προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποστηριχθούν με επικουρικό διδακτικό έργο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-31-92ΝΓ469Β4Μ-ΞΞ5

Results Announcement

RESULTS: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ