Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010431542


Publication Date: 20/04/2022

Number: 079 / 2022

Reference: 15601/2022

Deadline for submission: 29/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων τα οποία θα διανεμηθούν στους αποφοίτους και προσκεκλημένους καθώς και πλακέτα βράβευσης καθηγητή για το διδακτικό του έργο, στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 03/06/2022.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000919» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0009-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-079-22PROC010431542