Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010371575


Publication Date: 12/04/2022

Number: 078 / 2022

Reference: 13809/2022

Deadline for submission: 17/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή δύο (2) ολιγόλεπτων οπτικοακουστικών παραγωγών για την προώθηση του προγράμματος AUEB/Erasmus+» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329701» και τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021 - [ΕΡ-3297-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-078-22PROC010371575