Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010371361


Publication Date: 12/04/2022

Number: 077 / 2022

Reference: 13638/2022

Deadline for submission: 17/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την 11η Ημερίδα Career Fair, που θα διεξαχθεί στις 17/05/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «40147» και τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 11ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ "CAREER FAIR" - [ΣΥ-0147-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-077-22PROC010371361