Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010301918


Publication Date: 31/03/2022

Number: 069 / 2022

Reference: 11717/2022

Deadline for submission: 05/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή διδακτικού έργου το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία του μαθήματος "Project Finance", διάρκειας 17 ωρών, προς τους φοιτητές του ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000920» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2020-2022 – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0009-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-069-22PROC010301918