Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010295379


Publication Date: 30/03/2022

Number: 067 / 2022

Reference: 11664/2022

Deadline for submission: 04/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάπτυξη, υποστήριξη και επίδειξη κινητών εφαρμογών (mobile apps) Apple iOS, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «11181605»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-067-22PROC010295379