Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010243132


Publication Date: 21/03/2022

Number: 063 / 2022

Reference: 9674/2022

Deadline for submission: 28/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή διδακτικού έργου 9 ωρών στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο "Shipping charter party agreements, costs' structure, acoounting issues, costs' allocation and dibursements treatment"» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20604» και τίτλο «SHIPPING CHARTER PARTY AGREEMENTS, COSTS’ STRUCTURE, ACCOUNTING ISSUES, COSTS’ ALLOCATION AND DISBURSEMENTS TREATMENT - [ΣΜ-0604-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-063-22PROC010243132