ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)


Publication Date: 15/03/2022

Number: 23 / 2022

Reference: 1807/9095-22

Deadline for submission: 30/03/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης, για τις ανάγκες του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"», με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"», με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Klas-Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης, σύμφωνα με την από 09/03/2022 απόφαση της 114ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΘΣ469Β4Μ-47Α). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συμβολή στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση στατιστικών στοιχείων, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου στο πλαίσιο παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-23-Ω21Θ469Β4Μ-Χ6Ρ

Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)