ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 11/03/2022

Number: 20 / 2022

Reference: 1807/8902-22

Deadline for submission: 28/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 09/03/2022 απόφαση της 114ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΙΜ469Β4Μ-ΕΓ8). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:
 
• Διαχείριση του δικτυακού τόπου του ΟΠΑ με δημιουργία περιεχομένου, διαμόρφωση σελίδων, προβολή στις μηχανές αναζήτησης και παρακολούθηση των δεδομένων επισκεψιμότητας των σελίδων με σύνταξη και σχετικών αναφορών.
• Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων του ΟΠΑ με δημιουργία περιεχομένου, συγγραφής κειμένων και παρακολούθησης των δεικτών μέτρησης των κοινωνικών δικτύων με σύνταξη και σχετικών αναφορών.
• Διαχείριση και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών έργων και εφαρμογών με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των βασικών κοινών-στόχων του ΟΠΑ.
• Διαχείριση επικοινωνίας (συντονισμός ενεργειών δημοσίων σχέσεων, επικοινωνία με δημοσιογράφους, σύνταξη δελτίων τύπου, αποστολή στα ΜΜΕ, διαχείριση συντονισμού συνεντεύξεων, συντονισμός και διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας κλπ.).
• Προβολή και οργάνωση εκδηλώσεων (διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών παρουσιάσεων, καθώς και (ψηφιακών και φυσικών) συναντήσεων προβολής και προώθησης, δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή υλικού προβολής κλπ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-20-6ΝΧΚ469Β4Μ-013

Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)