ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 11/03/2022

Number: 10 / 2022

Reference: 1807/8924-22

Deadline for submission: 01/04/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5076428, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα. Λήδα Παναγιωτοπούλου, προτίθεται σύμφωνα με την από 09/03/2022 απόφαση της 114ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ρ48Κ469Β4Μ-ΛΕΞ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, (Α) ένα (1) συνεργάτη ειδικό σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και (Β) ένα (1) συνεργάτη ειδικό σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:  

Θέση Α: ένας (1) συνεργάτης ειδικός σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Αντικείμενο έργου: Υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ, στα Πακέτα εργασίας ΠΕ1 και συμμετοχή στα Πακέτα εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5 και στο σύνολο των υπό-πακέτων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, μαζί με τα σχετικά παραδοτέα τους, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
• ΠΕ1: Λειτουργία του γραφείου Διασύνδεσης (υπό-πακέτα: ΠΕ1.1, ΠΕ1.2, ΠΕ1.3 και ΠΕ1.4)
• ΠΕ2: Εγκατάσταση και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθησης της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος (υπό-πακέτο: ΠΕ2.1)
• ΠΕ3: Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων για την αγορά εργασίας (υπό-πακέτο: ΠΕ3.1)
• ΠΕ4: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (υπό-πακέτα: ΠΕ4.1, ΠΕ4.2 και ΠΕ4.3)
• ΠΕ5: Δράσεις Δημοσιότητας (υπό-πακέτο: ΠΕ5.1 και ΠΕ5.2)

Θέση Β: ένας (1) συνεργάτης ειδικός σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Αντικείμενο έργου: Υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ, στα Πακέτα εργασίας ΠΕ1 και συμμετοχή στα Πακέτα εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5 και στο σύνολο των υπό-πακέτων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, μαζί με τα σχετικά παραδοτέα τους, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
• ΠΕ1: Λειτουργία του γραφείου Διασύνδεσης (υπό-πακέτα: ΠΕ1.1, ΠΕ1.2, ΠΕ1.3 και ΠΕ1.4)
• ΠΕ2: Εγκατάσταση και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθησης της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος (υπό-πακέτο: ΠΕ2.1)
• ΠΕ3: Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων για την αγορά εργασίας (υπό-πακέτο: ΠΕ3.1)
• ΠΕ4: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (υπό-πακέτα: ΠΕ4.1, ΠΕ4.2 και ΠΕ4.3)
• ΠΕ5: Δράσεις Δημοσιότητας (υπό-πακέτο: ΠΕ5.1 και ΠΕ5.2)

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-10-ΡΔΗΡ469Β4Μ-Ο3Η
Results Announcement

RESULTS: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)