ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ (κωδικός θέσης 3324-ΜΔ2)


Publication Date: 08/03/2022

Number: 19 / 2022

Reference: 1807/8206-22

Deadline for submission: 23/03/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «HEURISTIC AND EXACT REAL-INTEGER OPTIMIZATION METHODS IN DISCRETE CHOICE ANALYSIS – HEROIDA» (κωδικός θέσης 3324-ΜΔ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HEURISTIC AND EXACT REAL-INTEGER OPTIMIZATION METHODS IN DISCRETE CHOICE ANALYSIS - HEROIDA», με κωδικό 11332401, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Κωνσταντίνο Φλώριο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/02/2022 απόφαση της 112ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΝ6469Β4Μ-ΣΨΟ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Βιβλιογραφική έρευνα, Μοντελοποίηση και Υπολογισμοί μοντέλων Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού και άλλων Οικονομετρικών Εκτιμητών στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας: WP3 (LASSO-Censored Quantile Regression (CQR) Estimation) καθώς και η συμμετοχή στη συγγραφή μίας αντίστοιχα δημοσίευσης για το πακέτο εργασίας (WP3)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-19-6ΨΔ5469Β4Μ-ΤΟ5


Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ (κωδικός θέσης 3324-ΜΔ2)