Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010215361


Publication Date: 16/03/2022

Number: 059 / 2022

Reference: 9233/2022

Deadline for submission: 21/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού μικροϋπολογιστή (laptop) για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11334801» και τίτλο «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE - [ΕΡ-3348-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-059-22PROC010215361