Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010185299


Publication Date: 11/03/2022

Number: 056 / 2022

Reference: 8317/2022

Deadline for submission: 16/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες δημιουργίας διαφημιστικής καμπάνιας του ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό για τον ανασχεδιασμό και την εκτύπωση νέου διαφημιστικού υλικού (έντυπο μεταπτυχιακού 500 τεμάχια) καθώς και τον σχεδιασμό ενός εικαστικού δημιουργικού με 3 προσαρμογές.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000921» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0009-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-056-22PROC010185299