Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010147568


Publication Date: 03/03/2022

Number: 052 / 2022

Reference: 7859/2022

Deadline for submission: 08/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προβολής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών, με online προβολή του Προγράμματος μέσω Google και Facebook, με καταληκτική ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών την 17/06/2022 (απόφαση τμήματος 03/02/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002321» και τίτλο «ΜΤ-0023-21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-052-22PROC010147568