Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010144173


Publication Date: 03/03/2022

Number: 051 / 2022

Reference: 7002/2022

Deadline for submission: 08/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή και προώθηση του ΔΠΜΣ στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών για την καινούρια ακαδημαϊκή σειρά.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000621» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΔΠΜΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0006-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-051-22PROC010144173