Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010141671


Publication Date: 03/03/2022

Number: 049 / 2022

Reference: 7526/2022

Deadline for submission: 08/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «4 τιμητικές πλακέτες για απονομή σε φοιτητές» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-049-22PROC010141671