Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010142640


Publication Date: 03/03/2022

Number: 050 / 2022

Reference: 7516/2022

Deadline for submission: 08/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «2 toner για το εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-050-22PROC010142640