ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN) (κωδικός θέσης 3196-ΥΔ2)


Publication Date: 01/03/2022

Number: 17 / 2022

Reference: 1807/7624-22

Deadline for submission: 16/03/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)» (κωδικός θέσης 3196-ΥΔ2)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)», με κωδικό 11319601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΟΠΑ κο Αλέξανδρο Παπαλεξανδρή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/02/2022 απόφαση της 112ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΡΨ4Θ469Β4Μ-ΡΤ5), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δεκατριών (13) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Συμμετοχή στην ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων της εμπειρικής έρευνας και στη διάχυση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή της οργανωσιακής μάθησης και καινοτομίας. Ειδικότερα: 1) Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και αξιολόγηση των ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας (WP4), και 2) Δημοσιοποίηση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (WP5)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-17-ΩΧ4Δ469Β4Μ-6ΞΤResults Announcement

RESULTS: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN) (κωδικός θέσης 3196-ΥΔ2)