Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010118171


Publication Date: 25/02/2022

Number: 045 / 2022

Reference: 6828/2022

Deadline for submission: 02/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Παροχή 5 γευμάτων σε επισκέπτες ομιλητές έως τη λήξη του οικ. έτους 2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-045-22PROC010118171