ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Publication Date: 24/02/2022

Number: 14 / 2022

Reference: 1807/6852-22

Deadline for submission: 11/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ» και κωδικό 90000 και με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή, Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την υποστήριξη υλοποίησης των δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 23/02/2022 απόφαση της 112ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΡΘ469Β4Μ-ΝΚΚ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: Υποστήριξη υλοποίησης των δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-14-6ΚΕ5469Β4Μ-343Results Announcement

RESULTS: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ