Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010106190


Publication Date: 23/02/2022

Number: 040 / 2022

Reference: 6688/2022

Deadline for submission: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων Rasberry Pi 4 Model B 2GB Low budget Kit.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό
ΕΕ «11343601» και τίτλο «ΕΞΙΧΝΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ- MYSTIQUE - [ΕΡ-3436-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-040-22PROC010106190