ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 14/02/2022

Number: 08 / 2022

Reference: 1807/5330-22

Deadline for submission: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α¬θη¬νών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2021-2022» και κωδικό έργου 11343701, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+) μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Χριστόπουλο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για το Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων των προγραμμάτων Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (ΑΔΑ: ΨΛΧ5469Β4Μ-ΛΝΝ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: ο Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων των προγραμμάτων Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το αντικείμενο εργασίας περίλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus+.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνος με τους κανονισμούς του έργου όπως αυτοί ορίζονται από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ).
• Συμμετοχή σε γενικότερες δράσεις προώθησης του έργου και ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών αλλά και μεμονωμένη ενημέρωσή τους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης του Ιδρύματος μέσω του Erasmus+.
• Παρακολούθηση κινητικότητας φοιτητών και πλήρης υποστήριξη από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της κινητικότητάς τους (επικοινωνία με τους υποψήφιους για την προετοιμασία των μετακινήσεων, συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας).
• Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα των δράσεων (διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημιουργία ενημερωτικού υλικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενδιαφέροντος, κτλ.).
• Συμβολή στη συγγραφή της ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς.
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ιδρύματος για πρακτική άσκηση, κτλ.).
• Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγματοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο).
• Επικοινωνία με τους Εταίρους του Προγράμματος (τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα της χώρας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-08-ΩΑΕΙ469Β4Μ-Λ1ΙResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ