ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 14/02/2022

Number: 12 / 2022

Reference: 1807/5247-22

Deadline for submission: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Δημήτριο Καρλή, προτίθεται σύμφωνα με την από 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΘΜ469Β4Μ-ΗΤΞ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Γραφίστρια/-α με έμφαση στη δημιουργία υλικών στα ψηφιακά μέσα (Graphic Designer) για ενίσχυση των υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων σχέσεων του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:   
• Η διαχείριση της διαδικασίας οπτικοποίησης της επικοινωνίας μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτήσεων έως τη δημιουργία γραφικών, εικονογραφήσεων, λογοτύπων, σελιδοποιήσεων και κάθε είδους οπτικοποίησης,
• Η μελέτη προδιαγραφών σχεδιασμού, η σύλληψη ιδεών για απεικονίσεις, η προετοιμασία πρόχειρων σχεδίων και η παρουσίαση ιδεών,
• Η ανάπτυξη εικονογραφήσεων, λογοτύπων, στοιχείων οπτικής ταυτότητας, newsletters και σεναρίων για βίντεο με χρήση ειδικού λογισμικού,
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδων,
• Η εφαρμογή και η προσαρμογή των σχεδίων και υλικών επικοινωνίας σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας,
• Η συνεργασία με τα στελέχη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων για τη δημιουργία υλικών επικοινωνίας που αφορούν σε ενέργειες επικοινωνίας μέσα από φυσικά ή ψηφιακά κανάλια,
• Η συμμετοχή σε νέα Projects/εφαρμογές επικοινωνίας για τις στοχευόμενες ομάδες κοινού του ΟΠΑ με παραγωγή ιδεών και πρωτοτύπων έως την τελική υλοποίησή τους.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-12-Ψ329469Β4Μ-ΣΜΚResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ