ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π


Publication Date: 11/02/2022

Number: 05 / 2022

Reference: 1807/5191-22

Deadline for submission: 04/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093119, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, προτίθεται σύμφωνα με την από 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 91ΣΙ469Β4Μ-ΡΙΥ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και διοίκησης ποιότητας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  
Το έργο που θα ανατεθεί σχετίζεται με την επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος. Ειδικότερα, με την δημιουργία νέων διεργασιών/διαδικασιών σχετικών με τις σύγχρονες απαιτήσεις αναφορικά με την διοικητική λειτουργία, την ακαδημαϊκή και ερευνητική του δραστηριότητα του Ιδρύματος. Επιπλέον, το υπό εκτέλεση έργο απαιτεί α) την καταγραφή, ανασχεδιασμό ή κατάργηση υπαρχόντων αναποτελεσματικών διαδικασιών, β) την γραπτή και διαγραμματική απεικόνισή τους, γ) την πιλοτική εφαρμογή τους και δ) την σύνταξη αναφορών υλοποίησης του έργου. Συμμετοχή στα Παραδοτέα έργου: Συμμετοχή στο ΠΕ3: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με τη δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας (διαδικασίες ποιότητας SOP’S) ΠΕ3.1: Εκθέσεις για τη Διοικητική/διαχειριστική/τεχνική υποστήριξη του έργου


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-05-6ΡΣΡ469Β4Μ-Ν16Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π