Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010101600


Publication Date: 23/02/2022

Number: 034 / 2022

Reference: 6662/2022

Deadline for submission: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος ΟΔΕ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-034-22PROC010101600