Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010095685


Publication Date: 22/02/2022

Number: 033 / 2022

Reference: 5981/2022

Deadline for submission: 28/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει καμπάνια προώθησης μέσω Google, Facebook και Instagram για το διάστημα Απρίλιος-Μάιος 2022, με στόχο την προσέλκυση νέων σπουδαστών.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002521» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-033-22PROC010095685