Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010094860


Publication Date: 22/02/2022

Number: 032 / 2022

Reference: 5900/2022

Deadline for submission: 28/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα για την κοπή της πίτας του Τμήματος Μ&Ε» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-032-22PROC010094860