Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010072945


Publication Date: 17/02/2022

Number: 031 / 2022

Reference: 5647/2022

Deadline for submission: 22/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Έλεγχος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ιστότοπων ΕΛΚΕ/ΟΠA στο πλαίσιο των δράσεων συστημικού χαρακτήρα και στην προσαρμογή στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) του ΥΠ3 της Πράξης " ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11314703» και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR) "ΥΠ 3- ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" - [ΕΡ-3147-03] ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5045744, ΣΑΕ 2019ΣΕ34510039».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-031-22PROC010072945