Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010032621


Publication Date: 10/02/2022

Number: 028 / 2022

Reference: 4678/2022

Deadline for submission: 15/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τόνερ για τις ετήσιες ανάγκες της υπηρεσίας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-028-22PROC010032621