Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010009958


Publication Date: 07/02/2022

Number: 027 / 2022

Reference: 4137/2022

Deadline for submission: 12/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Τιμητική πλακέτα στον συμβασιούχο διδάσκοντα Δ. Παππά» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-027-22PROC010009958