Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010003397


Publication Date: 04/02/2022

Number: 024 / 2022

Reference: 3760/2022

Deadline for submission: 09/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων γραφείου και γραφικής ύλης για τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για το έτος 2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-024-22PROC010003397