Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009996191


Publication Date: 03/02/2022

Number: 023 / 2022

Reference: 3763/2022

Deadline for submission: 08/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Θα πραγματοποιηθεί διαφημιστική προβολή του Μεταπτυχιακού μέσω google search network,google display network, facebook και Taboola» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003621» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -[ΜΤ-0036-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-023-22PROC009996191