Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009989065


Publication Date: 02/02/2022

Number: 020 / 2022

Reference: 3605/2022

Deadline for submission: 07/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για αναβάθμιση και επιδιόρθωση υπολογιστών προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-020-22PROC009989065