Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009969148


Publication Date: 27/01/2022

Number: 017 / 2022

Reference: 2611/2022

Deadline for submission: 01/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση 3 ΗΥ στο εργαστήριο ΔΑΔ κατόπιν αιτήματος της κας Γαλανάκη Ε.-Α.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-017-22PROC009969148