Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009968132


Publication Date: 27/01/2022

Number: 015 / 2022

Reference: 2373/2022

Deadline for submission: 01/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εμφιαλωμένων νερού 300 τεμάχια σε συσκευασία 500ml για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 18/02/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001018» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION -- MBA INTERNATIONAL)" - ΣΕΙΡΑ 2018-2019 - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0010-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-015-22PROC009968132