Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009943975


Publication Date: 20/01/2022

Number: 011 / 2022

Reference: 2222/2022

Deadline for submission: 25/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας ποσοτικής τηλεφωνικής πανελλαδικής έρευνας (δείγμα 2.000
άτομα με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου διάρκειας 12’ λεπτών) αναφορικά με τις παικτικές συνήθειες σε τυχερά παιχνίδια των Ελλήνων πολιτών για τις ερευνητικές ανάγκες του έργου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11345001» και τίτλο «GREEK GAMING STUDY - [ΕΡ-3450-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-011-22PROC009943975