Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009943741


Publication Date: 20/01/2022

Number: 010 / 2022

Reference: 2234/2022

Deadline for submission: 25/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή του ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό σε Ελλάδα και
εξωτερικό μέσω διαδικτύου για τους μήνες Μάρτιος έως Ιούνιος 2022, με καμπάνιες σε Google και Facebook καθώς και σχεδίαση και ανάπτυξη εικαστικών, δημιουργία Newsletters, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες φιλοξενίας των ιστοσελίδων του ΔΠΜΣ έως 31/10/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000921» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0009-21]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-010-22PROC009943741